آگهی مناقصه عمومی پروژه های شهرداری محلات

آگهی مناقصه عمومی پروژه­های شهرداری محلات

شهرداري محلات به موجب اختیارات حاصله از تبصره یک ماده واحده بودجه مصوب سال 1398 شورای اسلامی شهر، در نظر دارد پروژه­ها و طرح­های خود را، به شرح ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت­ها و پیمانکاران دارای صلاحیت واگذار نماید.

ردیف

عنوان

مبلغ اعتبار (ريال)

مدت

 میزان سپرده شرکت در مناقصه

رتبه و رسته مورد نیاز

1

پیاده­روسازی خیابان شیخ زین­العابدین

4.300.000.000

2 ماه

215.000.000

رتبه 5 رشته راه و باند و یا ابنیه

2

آبرسانی فاز دوم شهرک اصناف

5.500.000.000

2 ماه

275.000.000

رتبه 5 رشته آب

لذا از شرکت­کنندگان در مناقصه دعوت می­گردد از تاریخ درج نوبت اول آگهی حداکثر تا پایان روز چهار­شنبه مورخ 20/06/1398 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و CD  اسناد مناقصه را دریافت و یا اسناد مناقصه را از سایت شهرداری به آدرس WW.Mahallt.ir  قسمت مزایده و مناقصه دریافت نمایند.

1- شرکت کنندگان در مناقصه می­بایست سپرده شرکت در مناقصه را به صورت نقدی به حساب شماره 70141119658841 شهرداری نزد بانک مهر ایران شعبه گلها محلات و یا ضمانت­نامه بانکی به نام شهرداری محلات با مهلت 4 ماهه ضمیمه پیشنهاد قیمت خود نمایند.

2- سپرده برندگان اول، دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده، نزد شهرداری باقی می­ماند.

3-    شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-    آخرين مهلت تحويل پاکت­هاي پيشنهاد قيمت، پایان وقت اداری روز پنج­شنبه مورخ 28/06/1398 می­باشد.

5-    جلسه بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:30 صبح روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در سالن جلسات شهرداری با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری تشکیل و حضور شرکت­کنندگان در مناقصه در جلسه بلامانع می­باشد.

6-    سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

محمدصادق استرابی

شهردارمحلات

 

نظرات

 
 
Captcha