آگهی استعلام بهای اجرای پروژه پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر(1398)

آگهی استعلام بهای  اجرای پروژه

پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر(1398)

شهرداری محلات ، از پیمانکاران  دارای سوابق کاری مرتبط و حائز شرایط که آمادگی انجام پروژه پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر( 1398) دارند، دعوت می‌نماید از تاریخ15/04/1398  تا 25/04/1398 با در دست داشتن معرفی‌نامه نسبت به دریافت اسناد استعلام بها اقدام نمایند:

1) نام طرح/ پروژه:  پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر(1398)

2) موضوع استعلام بها:  پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر(1398)

3) برآورد اولیه: 1.600.000.000 ( یک میلیارد و ششصد میلیون ریال)

4) مدت انجام پروژه: هشت (6)  ماه

5) محل انجام پروژه: معابر سطح شهر (براساس کارهای ارجاعی در طول دوره پیمان )

6) نوع و مبلغ تضمین شرکت در استعلام بها: ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به مبلغ 80.000.000 (هشتاد میلیون ریال) ریال معادل 5 درصد مبلغ  برآورد اولیه .

7) مدت اعتبار پیشنهاد‌ها: 30 (سی)روز

8) گواهی صلاحیت: با توجه به نوع خدمات عمومی کار نیاز نمی باشند.

9) نشانی کارفرما: استان مرکزی ، شهرستان محلات ، خیابان جمهوری اسلامی ، شهرداری محلات

10) نشانی مدیر طرح: ساختمان شهرداری محلات ، واحد عمران

11) محل تامین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری(غیرعمرانی)

12) هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن: برعهده کارفرما می باشد.

13) محل دریافت اسناد استعلام بها:  سامانه تداراکات الکترونیک دولت (ستاد) و دبیرخانه شهرداری محلات

14) زمان دریافت اسناد استعلام بها: از تاریخ 15/04/1398 تا 25/04/1398  در ساعات اداری و زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت  روز چهار شنبه 26/04/98 می باشد.

 

نظرات

 
 
Captcha