فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نازک کاری بازار میوه و تره بار ساروق

1401/03/16

شهرداری محلات در  نظر  دارد  مناقصه  عمومی  یک مرحله ای نازک کاری بازار میوه و تره بار ساروق به  شماره (۲۰۰۱۰۰۵۱۲۵۰۰۰۰۰4)  را  از  طریق  سامانه  تدارکات  الکترونیکی  دولت برگزار  نماید .  کلیه  مراحل برگزاری مناقصه  از  دریافت  اسناد  مناقصه  تا  ارائه  پیشنهاد  مناقصه  گران  و  بازگشایی  پاکت  ها  از  طریق  درگاه سامانه تدارکات  الکترونیکی  دولت  (ستاد)  به  آدرس https://setadiran.ir/ انجام  خواهد  شد  و  لازم  است مناقصه  گران در  صورت  عدم  عضویت  قبلی،  مراحل  ثبت  نام  در  سایت  مذکور  و  دریافت  گواهی  امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مواعد زمانی:

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 8:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 18:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/03/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/03/26

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 1401/03/28

زمان اعتبار پیشنهاد : ساعت 18:00 روز شنبه مورخ 1401/04/18

 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به ارزش 1.020.000.000 ريال

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس محلات، خیابان جمهوری مقابل بیمارستان امام خمینی(ره) - تلفن   43223022-086  - کدپستی : 3781646479جلال آقارضایی- شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha