دوشنبه 10 مهر 1402

این شهرداری از ابتدای آذرماه سال گذشته تا پایان مردادماه سال جاری و در بازه زمانی نه ماهه بالغ بر 15 میلیارد ریال از محل بودجه شهرداری به هیئات ورزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری و سایر موسسات سطح شهر مساعدت کرده است.

یکشنبه 26 شهریور 1402
47

شهردار محلات گفت: این شهرداری از ابتدای آذرماه سال گذشته تا پایان مردادماه سال جاری و در بازه زمانی نه ماهه بالغ بر 15 میلیارد ریال از محل بودجه شهرداری به هیئات ورزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری و سایر موسسات سطح شهر مساعدت کرده است.

نظرات