امام زاده موسي بن ابراهيم

اين امام زاده در ضلع شمالي محلات پايين مشرف به حسينيه آقاخان در دامنه كوهي در ارتفاع ۱۰ متري از سطح زمين واقع شده است . مدفونين در اين بقعه ۳ تن از سادات رضائيه از نوادگان موسي مبرق از فرزندان امام جواد با اسامي شاهزاده موسي و سنن امامه و فاطمه خاتون مي ب

اين امام زاده در ضلع شمالي محلات پايين مشرف به حسينيه آقاخان در دامنه كوهي در ارتفاع ۱۰ متري از سطح زمين واقع شده است . مدفونين در اين بقعه ۳ تن از سادات رضائيه از نوادگان موسي مبرق از فرزندان امام جواد با اسامي شاهزاده موسي و سنن امامه و فاطمه خاتون مي باشند . كه از اين طايفه افراد زيادي در محلات متوطن بوده اند . اين امام زاده مشتمل بر يك بقعه به دو قبه و يك غرفه و ۳ تالار و يك ايوان و يك صحن با يك مقبره قديمي است . بقعه از آثار باستاني و از ابنيه قرون اوليه مشتمل به دو چشمه به عرض ۴ و ارتفاع ۷ و طول ۱۰ متر است كه در امتداد آن غرفه ي زيبايي مشرف به حسينيه قرار دارد .