امامزاده عبد الله

اين امام زاده آرامگاه فرزند ارشد امام صادق (ع) مي باشد كه در بخش جنوبي شهر محلات واقع شده است و به شكل مربع متساوي الاضلاع به دهانه ۸ و ارتفاع ۹ متر مشتمل بر چهار شاه نشين هر يك به دهانه ۴متر و عرض يك متر است . چهار بقعه داراي نقاشي ممتازي است . در وسط بق

اين امام زاده آرامگاه فرزند ارشد امام صادق (ع) مي باشد كه در بخش جنوبي شهر محلات واقع شده است و به شكل مربع متساوي الاضلاع به دهانه ۸ و ارتفاع ۹ متر مشتمل بر چهار شاه نشين هر يك به دهانه ۴متر و عرض يك متر است . چهار بقعه داراي نقاشي ممتازي است . در وسط بقعه ضريحي است و در هر سه جانب بقعه ايواني است كه ايوان شرقي به دهانه ۶ ،عرض۴ وارتفاع ۷ متر سراپا سفيد كاري و در دو جانب بالاي درگاه ورودي آن كتيبه اي است گچبري به خط نستعليق برجسته با زمينه گل كه ابياتي بر روي آن نوشته شده است