حسينيه سیدالشهداء

اين حسينيه جوار امام زاده موسي در ضلع شمالي محلات پايين بنا شده است و ساختمان حسينيه داراي محوطه در مركز ايوان ها و حجره هايي در اطراف مي باشد. و در ميان ديوان ها ي آن ضلع شرقي بزرگترين و زيبا ترين را دارا است كه با نقش هايي از گل و مرغ زينت داده شده است

اين حسينيه جوار امام زاده موسي در ضلع شمالي محلات پايين بنا شده است و ساختمان حسينيه داراي محوطه در مركز ايوان ها و حجره هايي در اطراف مي باشد. و در ميان ديوان ها ي آن ضلع شرقي بزرگترين و زيبا ترين را دارا است كه با نقش هايي از گل و مرغ زينت داده شده است . كگه اين حالت در سقف ايوان هم مشاهده مي شود.