سامانه ثبت شکایات

نام و نام خانوادگی 
شماره تماس 

پست الکترونیک 
 کد ملی
تاریخ  
فایل پیوست (zip,rar)

گروهی مورد شکایت
موضوع شکایت
روش پیشنهادی

متن شکایت


Captcha