چارت سازمانی

Created with Raphaël ۲,۱.۴

مهدی عسگری

عمران

۰۸۶۴۳۲۳۰۳۵۸

info@mahallat.ir

حسن حسینی

فنی و شهرسازی

۰۸۶۴۳۲۳۰۳۵۵

info@mahallat.ir

هادی زمانی پور

فناوری اطلاعات

۰۸۶۴۳۲۳۱۸۵۹

ict@mahallat.ir

محمد صادق استرابی

شهردار

۰۸۶۴۳۲۲۹۵۹۰

info@mahallat.ir