مشاهير سياسي و مذهبي

آیت ا... توسلی محلاتی ، آیت ا... رسولی محلاتی، آیت ا... طاها مقدسی ، آیت ا... سروش محلاتی ، شیخ محلاتی ، میرزاحسن انصاری ، محمد باقر انصاری ، شیخ حسن روحانی ، حاج سید احمد صدرالغروی ، حاج سید محمد تقی صدر الغروی ، مرحوم شیخ عبدالوهاب قائینی ، سید حسن صدر ، شیخ فضل ا... مهدی زاده محلاتی ( شهید محلاتی ) ، حاج شیخ جواد ناظری ، شیخ بهاءالدین محلاتی ، شیخ ذیبح الله محلاتی ، حاج شیخ مجدالدین محلاتی، شیخ محمد اسماعیل محلاتی ، شیخ مرتضی مجتهد محلاتی شیرازی از جمله مشاهیر سیاسی و مذهبی این شهرستان هستند.