خطاطان و نويسندگان

حاج محمدرضا متخلص به صفای محلاتی،شیخ زین العابدین محلاتی،عماد محلاتی،میرزا علی اکبر محلاتی،علی رضا محلاتی، میرزا فرج الله محلاتی، شجاع الدین الحسینی محلاتی، حاج شیخ علی محلاتی از جمله خطاطان این سرزمین کهن هستند.