شعرا

شاعران خطه تاریخی محلات شامل آزرم محلاتی ، خاقانی محلاتی ، رفعت محلاتی ، صدرالدین محلاتی، میرزا فرج ا... محلاتی ، میرزا کاظم خان شیوا،نعمت الله خسروانی می شوند.