مشاهير و پيشگامان فرهنگ و ادب

از جمله مشاهیر و پیشگامان فرهنگ و ادب برخواسته از این سرزمین میرزا جعفر خان رضازاده محلاتی ، دکتر فاطمه سیاح، دکتر محسن سیاح، میرزا کاظم خان شیمی، دکتر محمود شیمی ، میرزا حسین مجد، میرزاعلی اکبر عاشوری ، حسن کبیر ، حسن فرخ پیام را می توان نام برد.