امامزاده فضل و يحيی

امامزاده فضل و يحيي مدفن دو تن از نوادگان امام موسي كاظم(ع) است. بناي اين امامزاده داراي حياط وسيعي است كه چهار جانب بقعه را فرا گرفته است. بقعه داراي قبه، رواق و ايوان هايي است و قديمي ترين قسمت امامزاده، محراب آن است كه بناي آن را 709 هجري و مربوط به دوره ايلخانان دانسته اند.