مسجد جامع محلات

این مسجد بنام مسجد جمعه نیز خوانده می شود و دارای ایوان وحیاطی است كه اطراف آن بصورت حجره دو طبقه و به شكل بسیار زیبایی آراسته شده است. شبستان مسجد دارای ستونهایی جالب میباشدو سقف آن با تخته هایی پوشیده شده است كه روی آن از آیات قران نقش گردیده است. درسال1369 بطور تصادفی در جلوی مسجد قبری مشخص گردید كه كارشناسان قدمت آن را به 1200 سال قبل تعیین كرده اند.