میدان چنار

قسمت ديگري از آثار تاريخي شهر را مي توان درختان قطور بلند و كهنسالي دانست كه در محدوده شهري پراكنده اند. بزرگترين و قطورترين آنها در مركز ميدان چنار با عمر حدود 300 الی 350 سال قرار دارد كه علت نامگذاري ميدان با نام چنار نيز به دليل واقع شدن درخت در آن است. لازم به ذکر است که این درخت سال 94 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.