اخبار و رویدادها

news photo

آگهی تجدید مزایده عملیات تفکیک از مبدا زباله های شهری

آگهی تجدید مزایده عملیات تفکیک از مبدا زباله های شهری

تاریخ نشر خبر: ۲۲ اسفند، ۱۳۹۶