اخبار و رویدادها

news photo

آگهی مزایده مدیریت و تعمیرات اساسی جایگاه های شهید چمران و میدان امام(ره)

آگهی مزایده مدیریت و تعمیرات اساسی جایگاه های شهید چمران و میدان امام(ره)

تاریخ نشر خبر: ۱۱ بهمن، ۱۳۹۶