اخبار و رویدادها

news photo

آگهی مزایده

آگهی مزایده جایگاه های سوخت شهید چمران و میدان امام خمینی

تاریخ نشر خبر: ۲۰ آبان، ۱۳۹۶