خدمات شهرداری

news photo

آگهی خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح توسعه میدان جمهوری

شهرداری محلات در نظر دارد:

 با اختیار حاصله از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری­ها مصوب 1370/08/28، به منظور اجرای طرح توسعه میدان جمهوری اسلامی، اراضی و املاک مورد نیاز را تملک نماید.

لذا این آگهی در راستای مفاد تبصره 4 قانون نحوه تقویم ابنیه و ....، انتشار یافته و از کلیه مالکین و صاحبان حقوق مربوط به پلاک­های ثبتی 4071/1679، 4071/1680، 4071/1681، 4071/1682، 4071/1683، 4071/284، 4071/285، 4071/309، 4071/321، 4071/322، 4071/323، 302 و 303 و 304 و 305و 307 و 4071/308، 4071/1872، 4071/2512، 4071/2513، 4071/2514، 4071/2515 و 1635/ 4071 باقیمانده، 4083/272، 4083/295 و 4083/253 که تمام یا قسمتی از ملک آن­ها در طرح اجرایی ( توسعه مسیر) واقع گردیده، تقاضا می­شود ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی با مراجعه به شهرداری و ارائه سند مالکیت رسمی، نسبت به انتخاب و معرفی کارشناس و سیر مراحل بعدی اقدام نمایند.

 

محمدصادق استرابی

شهردار محلات

تاریخ نشر : ۱۰ آبان، ۱۳۹۷