خدمات شهرداری

news photo

آگهی مناقصه استخراج و حمل سنگ لاشه

شهرداری محلات در نظر دارد اقدام به اخذ پیمانکار واجدالشرایط جهت استخراج و حمل سنگ معدن شن و ماسه شهرداری از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل نماید.

ماده 1: موضوع مناقصه:

استخراج و  بارگیری و حمل 200.000 تن سنگ از معدن به کارخانه شن و ماسه شهرداری

ماده 2 : مدت قرارداد:

2 سال شمسی

ماده 3: شرایط شرکت در مناقصه

الف) کلیه شرکت های دارای سابقه مرتبط و رتبه می­توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری 1397/03/29 جهت دریافت و تکمیل اسناد مناقصه و تحویل آن به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

ب) جلسه بازگشایی پیشنهادات ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 1397/03/30 در محل سالن جلسات شهرداری می­باشدو شرکت­کنندگان می­توانند در جلسه حضور داشته باشند.

ج) سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 700.000.000 ریال به صورت واریز وجه به حساب معرفی شده و یا ضمانت­نامه بانکی معتبر می­باشد.

د) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

هـ) سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده نزد شهرداری باقی خواهد ماند و سپرده نفرات بعدی پس از تشکیل کمیسیون و تنظیم صورتجلسه عودت خواهد شد.

و) سایر شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

محمد صادق استرابی

شهردار محلات

تاریخ نشر : ۱۲ خرداد، ۱۳۹۷