خدمات شهرداری

news photo

مناقصه واگذاری خدمات اداری شهرداری محلات

شهرداری محلات در نظر دارد اقدام به واگذاری قسمتی از وظایف اداری در حیطه عملیات ماشین­نویسی، دبیرخانه، استعلامات شهرسازی، جمع­آوری اسناد مالی، روابط عمومی از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط به شرح ذیل نماید.

-موضوع مناقصه:

واگذاری خدمات دبیرخانه، ماشین­نویسی، بایگانی، روابط عمومی، استعلامات شهرسازی و جمع­آوری و دسته­بندی اسناد مالی

- شرایط شرکت در مناقصه

الف) کلیه شرکت­های صلاحیت­دار از مراجع قانونی معتبر {گواهی صلاحیت ایمنی و گواهی تعیین صلاحیت شرکت­های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی }

ب) سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 125.000.000 ریال به حساب معرفی شده در اسناد مناقصه یا ضمانت­نامه بانکی.

ج) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری از تاریخ آگهی و تا پایان وقت اداری 1397/03/29 و تشکیل جلسه گشایش پیشنهادات ساعت 17 چهار شنبه  1397/03/30 در سالن جلسات شهرداری  می­باشد.

د) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

هـ) سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد برنده نزد شهرداری باقی خواهد ماند و سپرده نفرات بعدی پس از برگرداندن کمیسیون و تنظیم صورتجلسه عودت خواهد شد.

و) سایر شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

محمد صادق استرابی

شهردار محلات

تاریخ نشر : ۱۲ خرداد، ۱۳۹۷