خدمات شهرداری

news photo

آگهي مزايده بوفه پارك امام علي

«آگهي مزايده   »

شهرداري محلات در نظر دارد بوفه پارك امام علي را به مدت يك سال به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا متقاضياني كه قصد شركت در مزايده را دارند مي‌توانند به منظور دريافت اسناد مزايده به واحد دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند.

مشخصات مورد مزايده:

رديف

مورد مزايده

قيمت پايه كارشناسي ( سالیانه)

ميزان سپرده شركت در مزايده

1

اعياني پارك امام علي (ع)

120.000.000 ريال

6.000.000 ريال

 

 

شرايط شركت در مزايده:

الف) شركت‌كنندگان در مزايده مي‌توانند از تاريخ 1396/12/19  به دبيرخانه شهرداري مراجعه و نسبت به دريافت اسناد شركت در مزايده اقدام نمايند.

ب) شركت‌كنندگان مي‌بايستي جهت شرکت در مزایده سپرده نقدی به حساب پس‌انداز  شماره 1839399468 شهرداري نزد بانك ملت شعبه سه راه جمهوري محلات، واريز و يك نسخه از فيش واريزي را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

ج) پيشنهادكنندگان مي‌بايستي پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز 1397/01/19 در پاكت دربسته تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد آن را دريافت نمايند.

د) به پيشنهادات شرطي، مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

هـ) جلسه بازگشايي پيشنهادات با حضور كليه اعضا كميسيون معاملات عمده شهرداري، راس ساعت 16 روز 1397/01/20 در محل سالن اجتماعات شهرداري برگزار و حضور شركت‌كنندگان در مزايده  در جلسه، بلامانع است.

و) به استناد بند 5 ماده 5 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها، شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

ز) سپرده‌هاي نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده نفر اول، نزد شهرداري باقي خواهد ماند.

ح) چنانچه نفر برنده ظرف مهلت هفت روز از زمان اعلام شهرداري جهت انعقاد قرارداد مراجعه ننمايد، سپرده به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.

ت) برنده مزايده مكلف مي‌باشد پس از اعلام شهرداري ظرف مهلت 7 روز نسبت به ارائه گواهي عدم سوء پيشنيه كيفري و اخذ تاييديه از كليه مراجع ذيصلاح مرتبط اقدام نمايد.

محمد صادق استرابی

شهردار محلات

تاریخ نشر : ۱۷ اسفند، ۱۳۹۶