پیرو مزایده 2210 -99/4/16 شهرداري محلات در نظر دارد نسبت به فروش کوپ سنگ دپو شده در معدن شهرداری و استخراج و بهره برداری از معدن خود را طبق شرایط ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

پیرو مزایده 2210 -99/4/16 شهرداري محلات در نظر دارد نسبت به فروش کوپ سنگ دپو شده در معدن شهرداری و استخراج و بهره برداری از معدن خود را طبق شرایط ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

ردیف

نوع کار

مدت قرارداد

قیمت پایه  هر تن

سپرده شرکت در مزایده

1

بهره برداری و استخراج معدن سنگ تراورتن شهرداری

18 ماه

1.300.000

3.000.000.000 ريال

2

فروش سنگ کوپ تراورتن   

حدود 500 تن

340.000 ریال

20.000.000 ریال

شرايط شركت در مزايده:

1- شركت كنندگان از تاريخ درج آگهي مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده تا پایان مورخ 99/05/30  به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

2- شركت كنندگان مي بايست جهت شركت در مزايده سپرده شركت در مزايده هر کدام از موارد را طبق جدول به صورت نقد به حساب 70141119658841  بانک قرض­الحسنه مهر و یا ضمانت نامه بانكي همراه پيشنهاد خود به شهرداري ارائه نمايند.

3- به پيشنهادات شرطي،مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- به استناد بند 5 ماده 5 آئين نامه  شهرداري ها، شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

5- سپرده نفرات اول تاسوم تا انعقاد قرارداد با برنده اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند.

6- چنانچه نفر برنده پس از ابلاغ شهرداری ظرف مدت 7 روز کاری جهت عقد قرارداد  به شهرداري مراجعه ننمايند سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي قرار داد بسته خواهد شد.

7- بهای اجاره سنگ شهرداری از سنگ استخراجی معادل 25 درصد قیمت پیشنهادی برنده از بابت قیمت پیشنهادی خود بابت استخراج می باشند.

8- آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادات پایان وقت اداری روز مورخ 99/06/10 می باشد.

9- جلسه گشايش پيشنهادات با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري، رأس ساعت 10:00 روز  سه شنبه  99/06/11  در سالن جلسات شهرداري خواهد بود و شركت كنندگان مجاز به شركت در جلسه مي باشند.

10- سایر موارد مربوط به مزایده در اسناد درج گردیده است.

محمد صادق استرابی

                                                                                                                                                        شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha