آگهی مزایده شهرداری محلات

شهرداري محلات  در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید .

ردیف

نوع کار

مدت قرارداد

قیمت پایه  هر تن

سپرده شرکت در مزایده

1

بهره برداری معدن سنگ تراورتن شهرداری

18 ماه

1.300.000

3.000.000.000 ريال

2

فروش سنگ کوپ تراورتن  

500

340.000 ریال

20.000.000 ریال

شرايط شركت در مزايده:

1- شركت كنندگان از تاريخ درج آگهي مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

2- شركت كنندگان مي بايست جهت شركت در مزايده سپرده شركت در مزايده هر کدام از موارد را طبق جدول به صورت نقد به حساب 70141119658841  بانک قرض­الحسنه مهر و یا ضمانت نامه بانكي همراه پيشنهاد خود به شهرداري ارائه نمايند.

3- به پيشنهادات شرطي، مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- به استناد بند 5 ماده 5 آئين نامه  شهرداري ها، شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

5- سپرده نفرات اول تاسوم تا انعقاد قرارداد با برنده اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند.

6- چنانچه نفر برنده تا 7 روز به شهرداري جهت انجام امور مراجعه ننمايند سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي قرار داد بسته خواهد شد.

7- متقاضیان می­توانند جهت دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

8- تاريخ تحويل پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري  99/05/04  به دبيرخانه شهرداري خواهد بود.

9- جلسه گشايش پيشنهادات با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري، رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه 99/05/05  در سالن جلسات شهرداري خواهد بود و شركت كنندگان مجاز به شركت در جلسه مي باشند.

10- کلیه اطلاعات مزایده در اسناد مزایده درج می باشد.

محمد صادق استرابی

                                                                                                                                                          شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha