آگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان امام خمینی (حدفاصل میدان آزادگان تا خیابان شهید منتظری)

پیاده روسازی خیابان امام خمینی

(حدفاصل میدان آزادگان تا خیابان شهید منتظری)

شهرداری محلات، از پیمانکاران صلاحیت‌دار و حائز شرایط که آمادگی انجام پروژه پیاده روسازی خیابان امام خمینی(حدفاصل میدان آزادگان تا خیابان شهید منتظری)  را دارند، دعوت می‌نماید تا تاریخ 1399/04/154 نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

1) نام طرح/ پروژه: پیاده روسازی خیابان امام خمینی(حدفاصل میدان آزادگان تا خیابان شهید منتظری)

2) موضوع مناقصه :پیاده روسازی  خیابان امام خمینی(حدفاصل میدان آزادگان تا خیابان شهید منتظری)

3) برآورد اولیه: 5.856.000.000 (پنج میلیارد و هشتصد و پنجاه و شش میلیون ریال)

4) مدت انجام پروژه: سه (3) ماه

5) محل انجام پروژه:  خیابان امام خمینی(حدفاصل میدان آزادگان تا خیابان شهید منتظری)

6) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به نام شهرداری با مهلت 4 ماهه ضمیمه پیشنهاد خود نمایند

7) گواهی صلاحیت: متقاضیان باید دارای گواهی صلاحیت در رشته‌های ابنیه یا راه و باند  با حداقل رتبه 5  و به بالا باشند.

8) نشانی کارفرما: استان مرکزی،شهرستان محلات، خیابان جمهوری اسلامی، شهرداری محلات

9) نشانی مدیر طرح: ساختمان شهرداری محلات ، واحد عمران

10) محل دریافت اسناد مناقصه: واحد امور قراردادهای شهرداری محلات ،  سایت شهرداری محلات به آدرس :   www.mahallat.ir  و دبیرخانه شهرداری محلات

11) تاریخ تحویل پاکتها : پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ  1399/04/25

12) تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت: راس ساعت 10 صبح پنجشنبه مورخ 1399/04/26 در سالن جلسات شهرداری

نظرات

 
 
Captcha