آگهی مناقصه عمومی شهرداری محلات

شهرداري محلات به موجب اختیارات حاصله از تبصره یک ماده واحده بودجه مصوب سال 1399 شورای اسلامی شهر، در نظر دارد قرارداد تامین نیروی انسانی خود را، به شرح ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت­ها و پیمانکاران دارای صلاحیت از وزارت کار یا سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید.

شرح مناقصه

مبلغ اعتبار (ريال)

مدت

 میزان سپرده شرکت در مناقصه

رتبه و رسته مورد نیاز

برون سپاری تامین نیروی انسانی

75.000.000.000

12 ماه

3.750.000.000

دارای صلاحیت از وزارت کار یا سازمان برنامه و بودجه

لذا از شرکت­کنندگان در مناقصه دعوت می­گردد از تاریخ درج نوبت اول آگهی حداکثر تا پایان روز 1399/03/19 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و CD  اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

1- شرکت کنندگان در مناقصه می­بایست سپرده شرکت در مناقصه را به صورت نقدی به حساب شماره 70141119658841 شهرداری نزد بانک مهر ایران شعبه گلها محلات و یا ضمانت­نامه بانکی به نام شهرداری محلات با مهلت 4 ماهه ضمیمه پیشنهاد قیمت خود نمایند.

2- سپرده برندگان اول، دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده، نزد شهرداری باقی می­ماند.

3-     شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-     آخرين مهلت تحويل پاکت­هاي پيشنهاد قيمت، پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1399/03/29 می­باشد.

5-     جلسه بازگشایی پاکات رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/03/31 در سالن جلسات شهرداری با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری تشکیل و حضور شرکت­کنندگان در مناقصه در جلسه بلامانع می­باشد.

6-     سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

محمدصادق استرابی

شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha