آگهی تجدید مزایده شهرداری محلات

آگهی تجدید مزایده شهرداری محلات

شهرداري محلات  در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید .

ردیف

نوع کار

مدت قرارداد

قیمت پایه ماهیانه

سپرده شرکت در مزایده

1

ساماندهی ایستگاه نخاله و زباله و تفکیک از مبدا زباله شهری

12 ماه

000/000/300 ريال

400.000.000 ريال

2

بهره برداری و اورهال جایگاه های سی ان جی چمران و میدان امام خمینی

24 ماه

155.000.000 ریال

200.000.000 ریال

3

 2 مغازه واقع در پارک شورا

12 ماه

4.500.000 ریال

3.000.000 ریال

4

مغازه جدید پارک سرچشمه (7.5 متری )

12 ماه

11.000.000 ریال

7.000.000 ریال

5

مغازه جدید پارک سرچشمه (12 متری )

12 ماه

13.000.000 ریال

9.000.000 ریال

6

دریاچه پارک سرچشمه

12 ماه

67.000.000 ریال

45.000.000 ریال

7

پارکینگ شرقی پارک سرچشمه

12 ماه

83.000.000 ریال

50.000.000 ریال

8

جایگاه نصب ترامپولین بوستان سلامت ( جنب مجموعه ورزشی بوستان سلامت )

12 ماه

4.000.000 ریال

2.500.000 ریال

شرايط شركت در مزايده:

1- شركت كنندگان از تاريخ درج آگهي مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

2- شركت كنندگان مي بايست جهت شركت در مزايده، سپرده شركت در مزايده هر کدام از موارد را طبق جدول به صورت نقد به حساب 70141119658841  بانک قرض­الحسنه مهر واریز  و یا ضمانت نامه بانكي همراه پيشنهاد خود به شهرداري ارائه نمايند.

3- به پيشنهادات شرطي،مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- به استناد بند 5 ماده 5 آئين نامه  شهرداري ها، شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

5- سپرده نفرات اول تاسوم تا انعقاد قرارداد با برنده اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند.

6- چنانچه نفر برنده تا 7 روز به شهرداري جهت عقد قرارداد مراجعه ننمايند سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي قرار داد بسته خواهد شد.

7- تاريخ تحويل پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  99/03/17  در  دبيرخانه شهرداري در قبال دریافت رسید خواهد بود.

8- جلسه گشايش پيشنهادات با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري، رأس ساعت 10:00 روز  یکشنبه 99/03/18    در سالن جلسات شهرداري خواهد بود و شركت كنندگان مجاز به شركت در جلسه مي باشند.

9- برنده بايستي ظرف 7 روز اقدام به اخذ كليه تأييدات قانوني و نیز سوء پيشينه و تأييدیه مراجع قانوني نمايد.

10- میزان سپرده حسن انجام تعهدات قرارداد و کلیه اطلاعات مزایده در اسناد مزایده درج می باشد.

محمد صادق استرابی

شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha