آگهی تجدید فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی

آگهی تجدید فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی

شهرداری محلات در نظر دارد به استناد بند 2 جلسه شماره 27 مورخ 1398/05/08 شورای اسلامی شهر محلات و تاییدیه کمیته انطباق به شماره 119311 مورخ 1398/06/07 جهت مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی با رعایت شیوه نامه سرمایه گذاری با مشخصات ذیل از طریق فراخوان در تامین مالی،طراحی، تامین تجهیزات و ساخت شریک انتخاب نماید

* عنوان پروژه: مجتمع تجاری خدماتی

* محل احداث پروژه : محلات، بلوار شهید بهشتی غربی، جنب پارک جنگلی.

* روش مشارکت: مشارکت مدنی

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند به مشارکت در زمینه طراحی و اجرا که دارای تخصص و توان مالی کافی
می باشند دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مشارکت با پرداخت مبلغ 1/000/000 (یک میلیون) ريال (غیر قابل استرداد) از طریق واریز به حساب شماره 6901203331  بانک ملت شعبه جمهوری به امور پیمان شهرداری محلات مراجعه نمایند .

محل و تاریخ دريافت اسناد :‌ واحد امور قراردادها واقع در شهرداري محلات به آدرس  محلات، خیابان جمهوری اسلامی تا پایان تاریخ 98/10/02

محل و تاریخ تحويل اسناد :‌ واحد دبيرخانه شهرداري محلات. مهلت تحویل تا پایان وقت اداری مورخ 98/10/12

تاریخ بازگشایی پاکات: راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/10/14

متقاضيان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 43230353 086 تماس حاصل و کسب اطلاع نمايند.

محمدصادق استرابی

شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha