آگهی مزایده املاک شهرداری محلات

آگهی مزایده املاک شهرداری محلات

شهرداری محلات به استناد مجوز شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره و نیز فروش املاک خود به شرح جدول پیوست از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل اقدام نماید.

الف) مزایده اجاره  اماکن انتفاعی پارک سرچشمه:

ردیف

مورد مزایده

مدت اجاره

وضعیت

اجاره بهای سالیانه (ريال)

میزان سپرده (ريال)

1

پارکینگ عمومی ضلع شرقی بوستان سرچشمه

یک­ساله

تجدید مزایده

1.600.000.000

96.000.000

2

دریاچه مصنوعی بوستان و محوطه اطراف آن

یک­ساله

تجدید مزایده

1.600.000.000

96.000.000

3

شهربازی بوستان سرچشمه

یک­ساله

تجدید مزایده

600.000.000

36.000.000

4

مغازه های ورودی سرچشمه شماره 1

یکساله

مزایده مرحله اول

192.000.000

10.000.000

5

مغازه­های ورودی سرچشمه شماره 2

یکساله

مزایده مرحله اول

204.000.000

10.000.000

6

غرفه­های پارکینگ شرقی 11 مورد

یکساله

مزایده مرحله اول

132.000.000

8.000.000

ب) مزایده اجاره  پارکینگ خیابان انقلاب:

ردیف

مورد مزایده

مدت اجاره

وضعیت

اجاره بهای سالیانه (ريال)

میزان سپرده (ريال)

1

پارکینگ عمومی خیابان انقلاب

یک­ساله

تجدید مزایده

840.000.000

42.000.000 ریال

ج) مزایده فروش املاک تجاری واقع در فاز 1 شهرک اصناف و املاک آبگرم

ردیف

شماره قطعه

کاربری

وضعیت

مساحت (مترمربع)

قیمت پایه (مترمربع)

میزان سپرده (ريال)

1

قطعه 23 شهرک اصناف

تجاری

تجدید مزایده

50/259

14.000.000

185.000.000

2

قطعه 32 شهرک اصناف

تجاری

تجدید مزایده

50/318

13.000.000

210.000.000

3

قطعه 42 شهرک اصناف

تجاری

تجدید مزایده

50/318

13.000.000

210.000.000

4

قطعه 79 شهرک اصناف

تجاری

تجدید مزایده

370

13.500.000

250.000.000

5

قطعه 113 شهرک اصناف

تجاری

تجدید مزایده

80/230

14.000.000

170.000.000

6

قطعه 108 شهرک اصناف

تجاری

تجدید مزایده

30/211

14.000.000

150.000.000

7

قطعه 129 شهرک اصناف

تجاری

تجدید مزایده

70/522

12.000.000

320.000.000

8

قطعه 164 شهرک اصناف

تجاری

تجدید مزایده

103

13.500.000

70.000.000

9

زمین مسکونی ( آبگرم )

مسکونی

تجدید مزایده

150

2.800.000

25.000.000

د)شرايط شرکت در مزايده:

1- شرکت کنندگان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به واحد املاک شهرداري مراجعه نمايند. (تلفن 43242690)

2- متقاضیان جهت دريافت اسناد مزايده می­توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 17/05/98 به واحد امور قراردادها، سامانه ستاد و یا سایت شهرداری به آدرس WWW.Mahallat.ir   مراجعه نمايند.

3-­ ميزان سپرده شرکت در مزايده به شرح مندرج در جدول الف و ب مي باشد که مي بايستي به صورت  نقد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به میزان مشخص شده جهت هر پلاک به صورت مجزا به شماره حساب 70141119658841  بانک قرض­الحسنه مهر ایران شعبه محلات به نام شهرداری واريز گردیده و فيش واريزي در پاکت پيشنهاد قيمت قرار گیرد.

4-­ آخرين مهلت دریافت پاکت­هاي پيشنهاد شرکت­کنندگان در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 24/05/98   مي­باشد.

5-­ زمان بازگشايي پاکت هاي مزايده روز شنبه  مورخ 26/05/98  ساعت 10:00 در سالن جلسات شهرداري مي باشد.

6-­ سپرده نفرات اول تا سوم تا واریز وجه مزایده توسط برنده نزد شهرداری مانده و چنانچه برندگان حاضر به تکمیل قرارداد در مهلت 7 روز نگردند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

7-­ شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری­ها  در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

9-­ ساير اطلاعات در برگه اسناد مزايده درج گرديده است.

10- پرداخت کلیه هزینه­های ناشی از نقل و انتقال املاک (جدول ج) و تنظیم قرارداد اجاره (جدول الف و ب)، بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

محمدصادق استرابی

شهردارمحلات

نظرات

 
 
Captcha