آگهی تجدید مزایده تفکیک زباله از مبداء و ایستگاه زباله و نخاله

آگهی تجدید مزایده تفکیک زباله از مبداء و ایستگاه زباله و نخاله

شهرداري محلات پیرو مزایده 97/01/2/98 در نظر دارد با توجه به درخواست واحد خدمات شهری، عملیات  تفکیک از مبداء زباله های شهری و نیز ساماندهی ایستگاه نخاله ساختمانی شهری را به افراد/ شركت از طريق مزايده كتبي واگذار نمايد.

نوع کار

مدت قرارداد

قیمت پایه ماهیانه

سپرده شرکت در مزایده

ساماندهی ایستگاه نخاله و زباله و تفکیک از مبدا زباله شهری

3 ماه

000/000/300 ريال

180.000.000 ريال

 

تبصره: در صورت رضایت شهرداری در نحوه خدمات­دهی، قرارداد 1 ساله منعقد می­گردد و مدت 3 ماه به صورت آزمایشی می­باشد.

شرايط شركت در مزايده:

1- شركت كنندگان از تاريخ درج آگهي مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

2- شركت كنندگان مي بايست جهت شركت در مزايده سپرده شركت در مزايده به مبلغ 180.000.000 ريال به صورت نقد به حساب 70141119658841  بانک قرض­الحسنه مهر و یا ضمانت نامه بانكي همراه پيشنهاد خود به شهرداري ارائه نمايند.

3- به پيشنهادات شرطي،مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- به استناد بند 5 ماده 5 آئين نامه  شهرداري ها، شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

5- سپرده نفرات اول تاسوم تا انعقاد قرارداد با برنده اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند.

6- چنانچه نفر برنده تا 7 روز به شهرداري جهت عقد قرارداد مراجعه ننمايند سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي قرار داد بسته خواهد شد.

7- متقاضیان تا تاریخ 16/04/1398 می­توانند جهت دریافت اسناد به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

8- تاريخ تحويل پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري 26/04/1398 به دبيرخانه شهرداري خواهد بود.

9- جلسه گشايش پيشنهادات با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري، رأس ساعت 10:00 روز پنج­شنبه 27/04/1398 در سالن جلسات شهرداري خواهد بود و شركت كنندگان مجاز به شركت در جلسه مي باشند.

10- برنده بايستي ظرف 7 روز اقدام به اخذ كليه تأييدات قانوني و نیز سوء پيشينه و تأييدیه مراجع قانوني نمايد.

11- میزان سپرده حسن انجام تعهدات قرارداد و کلیه اطلاعات مزایده در اسناد مزایده درج می باشد.

12- مدت قرارداد سه ماه به صورت آزمایشی که در صورت رضایت از کار توسط کارفرما قرارداد به صورت یکساله قابل تمدید می­باشد.

محمدصادق استرابی

شهردارمحلات

 

نظرات

 
 
Captcha