فراخوان تجدید مناقصه ساماندهی پل های انهار معابر سطح شهر

1401/11/01

شهرداری محلات در  نظر  دارد  ساماندهی پل های انهار معابر سطح شهر به شماره (۲۰۰۱۰۰۵۱۲۵۰۰۰۰23)  را  از  طریق  سامانه  تدارکات  الکترونیکی دولت برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد  مناقصه تا ارائه  پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس https://setadiran.ir/ انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت  مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.


مواعد زمانی:

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 8:00 روز  شنبه مورخ 1401/10/24 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 12:00 روز شنبه تاریخ 1401/11/01

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 12:00 روز سه شنبه تاریخ 1401/11/11

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 13:00 روز سه شنبه تاریخ 1401/11/11

زمان اعتبار پیشنهاد : ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1401/12/01

 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به ارزش 358.000.000 ريال

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس محلات، خیابان جمهوری مقابل بیمارستان امام خمینی(ره) و تلفن   43223022-086  - کدپستی : 3781646479

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768

* جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا را کلیک کنیدعزیز تقی زاده
سرپرست شهرداری محلات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

نظرات

 
 
Captcha