آگهی تجدید مزایده اجاره شماره 500100512000005 (شماره مزایده مرجع 4488)

1401/10/11
شهرداری محلات در نظر دارد اجاره بهره برداری و اورهال و استاندارد سازی جايگاه‌هاي CNG  شهرداري محلات را از طریق تجدید مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir)و با شماره مزایده(500100512000005) به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت : ساعت : 08:00 روز یکشنبه مورخ 1401/10/04
مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت : 14:00 روز یک شنبه مورخ 1401/10/11
تاریخ بازدید: مهلت بازدید از تاریخ 1401/10/04 تا تاریخ 1401/10/11  روزانه از ساعت 08:00 تا ساعت : 18:00
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت :  13روز پنج شنبه مورخ 1401/10/22
زمان بازگشایی: ساعت : 08:00 روز شنبه مورخ 1401/10/24
 زمان اعلام به برنده: ساعت : 12:00روز یکشنبه مورخ 1401/10/25

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی :

1- هردو جایگاه به یک پیشنهاد دهنده اجاره داده می شود

2- سایر شرایط بر اساس اسناد

 

 
 
 
 
 
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:
1.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2.کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3.علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه(www.setadiran.ir)بخش"ثبت نام/پروفایل مزایده گر"موجود است.عزیز تقی زاده
سرپرست شهرداری محلات

نظرات

 
 
Captcha