فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی نهر خیابان جمهوری (حدفاصل خیابان شهید فیاض بخش تا کوچه شهید خانعلی صالحی)

1401/09/15
شهرداری محلات در  نظر  دارد  مناقصه  عمومی  ساماندهی نهر خیابان جمهوری (حدفاصل خیابان شهید فیاض بخش تا کوچه شهید خانعلی صالحی)به  شماره (۲۰۰۱۰۰۵۱۲۵۰۰۰۰22)  را  از  طریق  سامانه  تدارکات  الکترونیکی  دولت برگزار  نماید .  کلیه  مراحل برگزاری مناقصه  از  دریافت  اسناد  مناقصه  تا  ارائه  پیشنهاد  مناقصه  گران  و  بازگشایی  پاکت  ها  از  طریق  درگاه سامانه تدارکات  الکترونیکی  دولت  (ستاد)  به  آدرس https://setadiran.ir/ انجام  خواهد  شد  و  لازم  است مناقصه  گران در  صورت  عدم  عضویت  قبلی،  مراحل  ثبت  نام  در  سایت  مذکور  و  دریافت  گواهی  امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مواعد زمانی:

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 8:00 روز  سه شنبه مورخ 1401/09/08 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 18:00 روز سه شنبه تاریخ 1401/09/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14:00 روز شنبه تاریخ 1401/09/26
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/09/27
زمان اعتبار پیشنهاد : ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/10/17
 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به ارزش 908.500.000 ريال

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس محلات، خیابان جمهوری مقابل بیمارستان امام خمینی(ره) و تلفن   43223032-086  - کدپستی : 3781646479
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768


عزیز تقی زاده
سرپرست شهرداری محلات

نظرات

 
 
Captcha