فراخوان ساماندهی پل های انهار معابر سطح شهر

1401/07/30
شهرداری محلات در نظر دارد فراخوان ساماندهی پل های انهار معابر سطح شهر به شماره (۲۰۰۱۰۰۵۱۲۵۰۰۰۰18) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
-          تاریخ انتشار فراخوان: روز شنبه مورخ  1401/07/23 ساعت 8:00
-          مهلت دریافت اسناد فراخوان: روز شنبه مورخ  1401/07/30 ساعت 11:00
-          مهلت ارسال پیشنهادات: روز سه شنبه مورخ  1401/08/10 ساعت 11:00
-          زمان بازگشایی پاکت ها: روز سه شنبه مورخ  1401/08/10 ساعت 12:00

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:
ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ 358.000.000 ريال

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :
محلات، خیابان جمهوری، ساختمان شهرداری محلات- تلفن : 08643223022-08643230358- فکس :08643223737
کدپستی : 3781646479
سایت شهرداری : www.mahallat.ir


جلال آقارضایی- شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha