فراخوان احداث مخزن بتنی 1000 مترمکعبی پارک بانوان

1401/07/30
شهرداری محلات در نظر دارد فراخوان مخزن بتنی 1000 مترمکعبی پارک بانوان به شماره (۲۰۰۱۰۰۵۱۲۵۰۰۰۰۱9) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
-          تاریخ انتشار فراخوان: روز شنبه مورخ  1401/07/23 ساعت 8:00
-          مهلت دریافت اسناد فراخوان: روز شنبه مورخ  1401/07/30 ساعت 11:00
-          مهلت ارسال پیشنهادات: روز سه شنبه مورخ  1401/08/10 ساعت 11:00
-          زمان بازگشایی پاکت ها: روز سه شنبه مورخ  1401/08/10 ساعت 12:00

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:
ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ 1.080.000.000 ريال

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :
محلات، خیابان جمهوری، ساختمان شهرداری محلات- تلفن : 08643223022-08643230358- فکس :08643223737
کدپستی : 3781646479
سایت شهرداری : www.mahallat.ir


جلال آقارضایی- شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha