آگهی مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات

شهرداري محلات در نظر دارد به استناد مجوز صادره طی مصوبه شماره1صورتجلسه شماره 18شورای اسلامی شهر محلات موارد زیر را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

نوع کار

حدود متراژ

قیمت پایه ماهیانه

(ریال)

سپرده شرکت در مزایده

1

محوطه پارک کوهنورد

150

10.500.000

6.300.000

2

مغازه شماره 1 مجتمع اندیشه

55

14.000.000

8.400.000

 

شرايط شركت درمزايده:

1- شركت كنندگان از تاريخ 1400/09/24 (درج آگهي در روزنامه) لغایت 1400/10/01 مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

2- شركت كنندگان مي بايست جهت شركت در مزايده، سپرده شركت در مزايده هر کدام از موارد را طبق جدول به صورت نقد به حساب 70141119658841  بانک قرض­ الحسنه مهر واریز و یا ضمانت نامه بانكي همراه پيشنهاد خود به شهرداري ارائه نمايند.

3- به پيشنهادات شرطي، مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- به استناد بند 5 ماده 5 آئين نامه شهرداري ها، شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

5- سپرده نفرات اول تاسوم، تا انعقاد قرارداد با برنده اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند.

6- چنانچه نفر برنده تا 7 روز به شهرداري جهت عقد قرارداد مراجعه ننمايند سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي قرارداد بسته خواهد شد.

7- مدت قراردادهای اجاره، یکساله خواهد بود و پس از پایان دوره، شهرداری موضوع اجاره را  به برنده مزایده بعدی واگذار خواهد نمود.

8- تاريخ تحويل پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/10/11 به دبيرخانه شهرداري خواهد بود. تسلیم پیشنهاد به منزله پذیرش وضعیت فعلی اماکن و آکاهی از شرایط برگزاری مزایده خواهد بود.

9- جلسه گشايش پيشنهادات با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري، رأس ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1400/10/12 در سالن جلسات شهرداري خواهد بود و شركت كنندگان مجاز به شركت در جلسه مي باشند.

10- برنده بايستي ظرف 7 روز اقدام به اخذ كليه تأييدیه های قانوني و نیز عدم سوء پيشينه و تأييدیه مراجع قانوني نمايد.

11- کلیه اطلاعات مزایده در اسناد مربوطه درج گردیده است.

جهت دریافت اسناد مزایده محوطه پارک کوهنورد اینجا را کلیک کنید
جهت دریافت اسناد مزایده مغازه شماره 1 فرهنگسرای اندیشه اینجا را کلیک کنیدجلال آقارضایی

شهردار محلات


نظرات

 
 
Captcha