فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی پارکینگ کوچه اخلاص 3 (واقع در خیابان انقلاب )

1400/10/01
شهرداری محلات در  نظر  دارد مناقصه  عمومی احداث سرویس بهداشتی پارکینگ کوچه اخلاص 3 (واقع در خیابان انقلاب ) به شماره (20000051250000013) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت  ها از طریق  درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس https://setadiran.ir/ انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه:  1400/09/24 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1400/10/11
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/10/12
 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: محلات، خیابان جمهوری مقابل بیمارستان امام خمینی(ره) و تلفن43223032-086  - کدپستی : 3781646479
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768

جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا را کلیک کنید

                                                                                                                                                                                                                           جلال آقارضایی
شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha