دسترسی به اطلاعات و اسناد قابل انتشار شهرداری

به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شهروندان گرامی می توانند با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات و اسناد قابل انتشار شهرداری اقدام نموده و این شهرداری موظف است در اسرع وقت پس از بررسی درخواست، اطلاعات درخواستی را ارائه نماید.

نظرات

 
 
Captcha