آگهی تجدید مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات

آگهی تجدید مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات

شهرداري محلات در نظر دارد به استناد مجوز 1 صورتجلسه 74 شورای اسلامی شهر محلات موارد زیر را از طریق تجدید مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

نوع کار

متراژ

قیمت پایه ماهیانه

(ریال)

سپرده شرکت در مزایده

1

مغازه شماره 1 ورودی پارک سرچشمه

12

9.000.000

6.000.000

2

مغازه شماره 2 ورودی پارک سرچشمه

12

9.000.000

6.000.000

3

مغازه شماره 3 ورودی پارک سرچشمه

11

9.000.000

6.000.000

4

مغازه شماره 4 ورودی پارک سرچشمه

10

8.000.000

5.000.000

5

مغازه شماره 1 پارک شورا

23.5

4.000.000

2.500.000

6

مغازه شماره 2 پارک شورا

23.5

4.000.000

2.500.000

7

ملک تجاری جنب پارکینگ آیت اله مقدسی

70

9.000.000

6.000.000

8

پارکینگ خیابان آیت اله مقدسی

2250

10.000.000

6.000.000

9

شهربازی پارک سرچشمه

2100

8.000.000

5.000.000

10

مغازه شماره 1 مجتمع اندیشه

55

8.000.000

5.000.000

11

مغازه شماره 2 مجتمع اندیشه

26

6.500.000

4.000.000

12

مغازه شماره 3 مجتمع اندیشه

44

7.000.000

5.000.000

13

مغازه شماره 4 مجتمع اندیشه

14

6.000.000

4.000.000

14

مغازه شماره 5 مجتمع اندیشه

22

6.500.000

4.000.000

15

عمارت کلاه فرنگی پارک سرچشمه (دو طبقه)

286

12.000.000

7.500.000

 

                                                                                                                                           

شرايط شركت در تجدید مزايده:

1- شركت كنندگان از تاريخ درج آگهي مي توانند جهت دريافت اسناد تجدید مزايده به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

2- شركت كنندگان مي بايست جهت شركت در تجدید مزايده، سپرده شركت در مزايده هر کدام از موارد را طبق جدول به صورت نقد به حساب 70141119658841  بانک قرض­الحسنه مهر واریز  و یا ضمانت نامه بانكي همراه پيشنهاد خود به شهرداري ارائه نمايند.

3- به پيشنهادات شرطي،مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- به استناد بند 5 ماده 5 آئين نامه  شهرداري ها، شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

5- سپرده نفرات اول تاسوم، تا انعقاد قرارداد با برنده اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند.

6- چنانچه نفر برنده تا 7 روز به شهرداري جهت عقد قرارداد مراجعه ننمايند سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي قرارداد بسته خواهد شد.

7- مدت قراردادهای اجاره، یکساله خواهد بود و پس از پایان دوره، شهرداری موضوع اجاره را  به برنده مزایده بعدی واگذار خواهد نمود.

8- تاريخ تحويل پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  1400/03/03 به  دبيرخانه شهرداري خواهد بود.

9- جلسه گشايش پيشنهادات با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري، رأس ساعت 17:00 روز  سه شنبه مورخ 1400/03/04 در سالن جلسات شهرداري خواهد بود و شركت كنندگان مجاز به شركت در جلسه مي باشند.

10- برنده بايستي ظرف 7 روز اقدام به اخذ كليه تأييدیه های قانوني و نیز عدم سوء پيشينه و تأييدیه مراجع قانوني نمايد.

11- کلیه اطلاعات تجدید مزایده در اسناد مربوطه درج خگردیده است.

جلال آقارضایی

سرپرست شهرداری محلات

نظرات

 
 
Captcha