آگهی مزایده شهرداری محلات

شهرداري محلات در نظر دارد به استناد مجوز 1 صورتجلسه 74 شورای اسلامی شهر محلات موارد زیر را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

نوع کار

متراژ

قیمت پایه ماهیانه

(ریال)

سپرده شرکت در مزایده

1

مغازه شماره 1 ورودی پارک سرچشمه

12

9.000.000

6.000.000

2

مغازه شماره 2 ورودی پارک سرچشمه

12

9.000.000

6.000.000

3

مغازه شماره 3 ورودی پارک سرچشمه

11

9.000.000

6.000.000

4

مغازه شماره 4 ورودی پارک سرچشمه

10

8.000.000

5.000.000

5

مغازه شماره 1 پارک شورا

23.5

4.000.000

2.500.000

6

مغازه شماره 2 پارک شورا

23.5

4.000.000

2.500.000

7

ملک تجاری جنب پارکینگ آیت اله مقدسی

70

9.000.000

6.000.000

8

پارکینگ خیابان آیت اله مقدسی

2250

10.000.000

6.000.000

9

شهربازی پارک سرچشمه

2100

8.000.000

5.000.000

10

مغازه شماره 1 مجتمع اندیشه

55

8.000.000

5.000.000

11

مغازه شماره 2 مجتمع اندیشه

26

6.500.000

4.000.000

12

مغازه شماره 3 مجتمع اندیشه

44

7.000.000

5.000.000

13

مغازه شماره 4 مجتمع اندیشه

14

6.000.000

4.000.000

14

مغازه شماره 5 مجتمع اندیشه

22

6.500.000

4.000.000

15

عمارت کلاه فرنگی پارک سرچشمه (دو طبقه)

286

12.000.000

7.500.000

16

دریاچه سرچشمه

4200

50.000.000

30.000.000

17

پارکینگ سرچشمه

21500

60.000.000

40.000.000

 


شرايط شركت در مزايده:

1- شركت كنندگان از تاريخ درج آگهي مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

2- تاريخ تحويل پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  1400/01/24  در دبيرخانه شهرداري خواهد بود.

3- جلسه گشايش پيشنهادات با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري، رأس ساعت 10:00 روز  چهارشنبه مورخ 1400/01/25 در سالن جلسات شهرداري خواهد بود و شركت كنندگان مجاز به شركت در جلسه مي باشند.

4- برنده بايستي ظرف 7 روز اقدام به اخذ كليه تأييده های قانوني و نیز سوء پيشينه و تأييدیه مراجع قانوني نمايد.

5- کلیه اطلاعات مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.

 

جلال آقارضایی

سرپرست شهرداری محلات

 

نظرات

 
 
Captcha