فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی تراسه های ضلع غرب دریاچه بوستان سرچشمه

1401/05/10
شهرداری محلات در  نظر  دارد  مناقصه  عمومی  محوطه سازی تراسه های ضلع غرب دریاچه بوستان سرچشمه به  شماره (۲۰۰۱۰۰۵۱۲۵۰۰۰۰۰7)  را  از  طریق  سامانه  تدارکات  الکترونیکی  دولت برگزار  نماید .  کلیه  مراحل برگزاری مناقصه  از  دریافت  اسناد  مناقصه  تا  ارائه  پیشنهاد  مناقصه  گران  و  بازگشایی  پاکت  ها  از  طریق  درگاه سامانه تدارکات  الکترونیکی  دولت  (ستاد)  به  آدرس https://setadiran.ir/ انجام  خواهد  شد  و  لازم  است مناقصه  گران در  صورت  عدم  عضویت  قبلی،  مراحل  ثبت  نام  در  سایت  مذکور  و  دریافت  گواهی  امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 8:00 روز سه شنبه مورخ 1401/04/28 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/05/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/05/20
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 1401/05/22
زمان اعتبار پیشنهاد : ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1401/06/12
 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به ارزش 2.351.000.000 ريال
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس محلات، خیابان جمهوری مقابل بیمارستان امام خمینی(ره) و تلفن   43223032-086  - کدپستی : 3781646479
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768
جلال آقارضایی
شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha