فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پیاده روسازی خیابان شهید محلاتی (حدفاصل میدان چنار تا تقاطع خیابان شهید قندی)

1401/03/01
شهرداری محلات در  نظر  دارد  مناقصه  عمومی پیاده روسازی خیابان شهید محلاتی به شماره (۲۰۰۱۰۰۵۱۲۵۰۰۰۰۰۱)  را از  طریق سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به  آدرس https://setadiran.ir/ انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مواعد زمانی:

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت 8:00 روز یکشنبه مورخ 1401/02/25 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 18:00 روز سه شنبه تاریخ 1401/03/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401/03/11
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/03/12
زمان اعتبار پیشنهاد : ساعت 18:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/02
 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به ارزش 317.000.000 ريال
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس محلات، خیابان جمهوری مقابل بیمارستان امام خمینی(ره) - تلفن   43223022-086  - کدپستی : 3781646479

نظرات

 
 
Captcha