آگهی مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات

1401/02/24

شهرداري محلات در نظر دارد به استناد مجوز صادره، طی مصوبات شماره 1 صورتجلسه شماره 74،  شماره 1 صورتجلسه شماره 8 شورای اسلامی شهر محلات، موارد زیر را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

نوع کار

حدود متراژ

قیمت پایه ماهیانه

(ریال)

سپرده شرکت در مزایده

1

اجاره پارکینگ عمومی خیابان آیت اله مقدسی

2250

14.000.000

8.400.000

2

اجاره ساختمان کلاه فرنگي واقع در بوستان سرچشمه

286

13.000.000

7.800.000

3

اجاره مغازه جنب پارکينگ شهرداری واقع در خيابان آيت اله مقدسي

79

16.000.000

9.600.000

4

اجاره مغازه شماره (2) واقع در مجتمع فرهنگی اندیشه

26

11.000.000

6.600.000

5

اجاره مغازه شماره (4) واقع در مجتمع فرهنگی اندیشه

14

8.000.000

4.800.000

6

اجاره مغازه شماره (5) واقع درمجتمع فرهنگی اندیشه

22

10.000.000

6.000.000

7

اجاره مغازه شماره (3) ورودی بوستان سرچشمه

11

13.000.000

7.800.000

8

اجاره مغازه شماره (4) ورودی بوستان سرچشمه

10

12.000.000

7.200.000

9

اجاره ميدان ميوه و تره بار واقع در خيابان آيت اله شيخ انصاري

600 متر سوله و 500 متر محوطه

16.000.000

9.600.000

شرايط شركت درمزايده:

1- شركت كنندگان از تاریخ 1401/02/17 (درج آگهي در روزنامه) لغایت 1401/02/24 مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

2- شركت كنندگان مي بايست جهت شركت در مزايده، سپرده شركت در مزايده هر کدام از موارد را طبق جدول به صورت نقد به حساب 70141119658841  بانک قرض­ الحسنه مهر واریز  و یا ضمانت نامه بانكي همراه پيشنهاد خود به شهرداري ارائه نمايند.

3- به پيشنهادات شرطي،مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- به استناد بند 5 ماده 5 آئين نامه  شهرداري ها، شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

5- سپرده نفرات اول تاسوم،تا انعقاد قرارداد با برنده اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند.

6- چنانچه نفر برنده تا 7 روز به شهرداري جهت عقد قرارداد مراجعه ننمايند سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي قرارداد بسته خواهد شد.

7- مدت قراردادهای اجاره، یکساله خواهد بود و پس از پایان دوره، شهرداری موضوع اجاره را  به برنده مزایده بعدی واگذار خواهد نمود.

8- تاريخ تحويل پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1401/03/03 به دبيرخانه شهرداري خواهد بود. تسلیم پیشنهاد به منزله پذیرش وضعیت فعلی اماکن و آکاهی از شرایط برگزاری مزایده خواهد بود.

9- جلسه گشايش پيشنهادات با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري، رأس ساعت 8:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04 در سالن جلسات شهرداري خواهد بود و شركت كنندگان مجاز به شركت در جلسه مي باشند.

10- برنده بايستي ظرف 7 روز اقدام به اخذ كليه تأييدیه های قانوني و نیز عدم سوء پيشينه و تأييدیه مراجع قانوني نمايد.

11- کلیه اطلاعات مزایده در اسناد مربوطه درج گردیده است.

جلال آقارضایی

                                                                                                                                                                                                                       شهردار محلات

- جهت دریافت اسناد مزایده اجاره پارکینگ عمومی خیابان آیت اله مقدسی اینجا را کلیک کنید
- جهت دریافت اسناد مزایده اجاره ساختمان کلاه فرنگي واقع در بوستان سرچشمه اینجا را کلیک کنید
- جهت دریافت اسناد مزایده اجاره مغازه جنب پارکينگ شهرداری واقع در خيابان آيت اله مقدسي اینجا را کلیک کنید
- جهت دریافت اسناد مزایده اجاره مغازه شماره (2) واقع در مجتمع فرهنگی اندیشه اینجا را کلیک کنید
- جهت دریافت اسناد مزایده اجاره مغازه شماره (4) واقع در مجتمع فرهنگی اندیشه اینجا را کلیک کنید
- جهت دریافت اسناد مزایده اجاره مغازه شماره (5) واقع در مجتمع فرهنگی اندیشه اینجا را کلیک کنید
- جهت دریافت اسناد مزایده اجاره مغازه شماره (3) ورودی بوستان سرچشمه اینجا را کلیک کنید
- جهت دریافت اسناد مزایده اجاره مغازه شماره (4) ورودی بوستان سرچشمه اینجا را کلیک کنید
- جهت دریافت اسناد مزایده اجاره ميدان ميوه و تره بار واقع در خيابان آيت اله شيخ انصاري اینجا را کلیک کنید

نظرات

 
 
Captcha