آگهی مزایده و تجدید مزایده

1401/02/07

شهرداري محلات در نظر دارد به استناد مجوز صادره، طی مصوبات شماره 3 صورتجلسه شماره 30، شماره 6 صورتجلسه شماره 41، شماره 7 صورتجلسه شماره 41 و شماره 8 صورتجلسه شماره 28 شورای اسلامی شهر محلات، موارد زیر را از طریق مزایده و تجدید مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

نوع کار

حدود متراژ

قیمت پایه ماهیانه

(ریال)

سپرده شرکت در مزایده

1

مزایده اجاره قسمتی از پارکینگ میلاد واقع در خیابان 15 خرداد

 

10.000.000

6.000.000

2

تجدید مزایده اجاره پارکینگ واقع در خیابان شهید قندی

2500

12.000.000

7.200.000

3

تجدید مزایده اجاره مغازه شماره 1 ورودی بوستان سرچشمه

12

14.000.000

8.400.000

4

تجدید مزایده اجاره مغازه شماره 2 ورودی بوستان سرچشمه

12

14.000.000

8.400.000

5

مزایده اجاره جهت بهره برداری کارواش در پارکینگ واقع در خیابان انقلاب

200

7.000.000

4.200.000

6

مزایده اجاره منافع محوطه شهربازی بوستان سرچشمه

 

12.000.000

7.200.000

 

شرايط شركت درمزايده:

1- شركت كنندگان از تاریخ 1401/01/31 (درج آگهي در روزنامه)لغایت 1401/02/07  مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

2- شركت كنندگان مي بايست جهت شركت در مزايده، سپرده شركت در مزايده هر کدام از موارد را طبق جدول به صورت نقد به حساب 70141119658841  بانک قرض­الحسنه مهر واریز  و یا ضمانت نامه بانكي همراه پيشنهاد خود به شهرداري ارائه نمايند.

3- به پيشنهادات شرطي،مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- به استناد بند 5 ماده 5 آئين نامه  شهرداري ها، شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

5- سپرده نفرات اول تاسوم،تا انعقاد قرارداد با برنده اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند.

6- چنانچه نفر برنده تا 7 روز به شهرداري جهت عقد قرارداد مراجعه ننمايند سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي قرارداد بسته خواهد شد.

7- مدت قراردادهای اجاره، یکساله خواهد بود و پس از پایان دوره، شهرداری موضوع اجاره را  به برنده مزایده بعدی واگذار خواهد نمود.

8- تاريخ تحويل پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري روز یک شنبه مورخ 1401/02/18 به  دبيرخانه شهرداري خواهد بود. تسلیم پیشنهاد به منزله پذیرش وضعیت فعلی اماکن و آکاهی از شرایط برگزاری مزایده خواهد بود.

9- جلسه گشايش پيشنهادات با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري، رأس ساعت 8:00 روز دوشنبه مورخ 1401/02/19 در  سالن جلسات شهرداري خواهد بود و شركت كنندگان مجاز به شركت در جلسه مي باشند.

10- برنده بايستي ظرف 7 روز اقدام به اخذ كليه تأييدیه های قانوني و نیز عدم سوء پيشينه و تأييدیه مراجع قانوني نمايد.

11- کلیه اطلاعات مزایده در اسناد مربوطه درج گردیده است.

اسناد منافع شهربازی بوستان سرچشمه را از اینجا دریافت کنید

جلال آقارضایی-شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha