آگهی مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات (محوطه شهربازی، محوطه پارکینگ سرچشمه و دریاچه بوستان سرچشمه)

1400/12/14

شهرداري محلات در نظر دارد به استناد مجوز صادره، طی مصوبه شماره 8 صورتجلسه شماره 28شورای اسلامی شهر محلات موارد زیر را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

نوع کار

حدود متراژ

قیمت پایه ماهیانه

(ریال)

سپرده شرکت در مزایده

1

محوطه شهربازی بوستان سرچشمه

2100

12.000.000

7.200.000

2

محوطه پارکینگ شرقی بوستان سرچشمه

4200

100.000.000

60.000.000

3

محوطه دریاچه بوستان سرچشمه

4100

80.000.000

4.800.000

 

شرايط شركت درمزايده:

1- شركت كنندگان ازتاريخ1400/12/07 (درج آگهي در روزنامه) لغایت 1400/12/14  مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

2- شركت كنندگان مي بايست جهت شركت در مزايده، سپرده شركت در مزايده هر کدام از موارد را طبق جدول به صورت نقد به حساب 70141119658841  بانک قرض­الحسنه مهر واریز  و یا ضمانت نامه بانكي همراه پيشنهاد خود به شهرداري ارائه نمايند.

3- به پيشنهادات شرطي،مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- به استناد بند 5 ماده 5 آئين نامه  شهرداري ها، شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

5- سپرده نفرات اول تاسوم،تا انعقاد قرارداد با برنده اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند.

6- چنانچه نفر برنده تا 7 روز به شهرداري جهت عقد قرارداد مراجعه ننمايند سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي قرارداد بسته خواهد شد.

7- مدت قراردادهای اجاره، یکساله خواهد بود و پس از پایان دوره، شهرداری موضوع اجاره را  به برنده مزایده بعدی واگذار خواهد نمود.

8- تاريخ تحويل پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1400/12/24 به دبيرخانه شهرداري خواهد بود. تسلیم پیشنهاد به منزله پذیرش وضعیت فعلی اماکن و آکاهی از شرایط برگزاری مزایده خواهد بود.

9- جلسه گشايش پيشنهادات با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري، رأس ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25 در سالن جلسات شهرداري خواهد بود و شركت كنندگان مجاز به شركت در جلسه مي باشند.

10- برنده بايستي ظرف 7 روز اقدام به اخذ كليه تأييدیه های قانوني و نیز عدم سوء پيشينه و تأييدیه مراجع قانوني نمايد.

11- کلیه اطلاعات مزایده در اسناد مربوطه درج گردیده است.

جلال آقارضایی

شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha