فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث میدان تقاطع بلوار ولیعصر و انقلاب(ورودی شهرک امام)

1400/11/20

شهرداری محلات در نظر دارد مناقصه عمومی ساماندهي احداث میدان تقاطع بلوار ولیعصر(عج) و انقلاب (ورودی شهرک امام) به  شماره(2000005125000014) را از طریق سامانه تدارکات  الکترونیکی  دولت  برگزار  نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه  پیشنهاد  مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  به آدرس https://setadiran.ir/ انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت  عدم  عضویت  قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  1400/11/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/11/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/12/01

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 روز دوشنبه تاریخ 1400/12/02

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس محلات، خیابان جمهوری مقابل بیمارستان امام خمینی(ره) و تلفن   43223022-086  - کدپستی : 3781646479

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768


جلال آقا رضایی
شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha