آثار تاریخی

آثار تاریخی شامل :

آتشکده آتشکوه
بنای خورهه
میدان چنار