1400/12/29
10 شهريور ، 1400
آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان ...
1400/01/30
21 ارديبهشت ، 1400
فایل تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری محلات ...
1400/02/21
21 ارديبهشت ، 1400
دسترسی به اطلاعات و اسناد قابل انتشار شهرداری ...
1398/10/10
27 آذر ، 1398
آگهی استعلام بهاء اجرای پروژه تعمیرات محوطه پارک و میدان امام علی(ع) و میدان بسیج ...
98/05/05
31 تير ، 1398
آگهی استعلام بهای اجرای پروژه فوریتهای عمرانی (137) ...
98/04/15 الی 98/04/25
19 تير ، 1398
آگهی استعلام بهای اجرای پروژه پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر(1398) ...