1400/03/03
18 ارديبهشت ، 1400
آگهی تجدید مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات ...
1400/03/03
18 ارديبهشت ، 1400
آگهی تجدید مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات ...
1400/01/24
23 اسفند ، 1399
آگهی مزایده شهرداری محلات ...
1399/05/30
15 مرداد ، 1399
پیرو مزایده 2210 -99/4/16 شهرداري محلات در نظر دارد نسبت به فروش کوپ سنگ دپو شده در معدن شهرداری و ...
1399/05/04
31 تير ، 1399
آگهی مزایده شهرداری محلات ...
1399/02/024
24 ارديبهشت ، 1399
آگهی تجدید مزایده شهرداری محلات ...
98/05/17
31 تير ، 1398
آگهی مزایده املاک شهرداری محلات ...
98/4/16
4 تير ، 1398
آگهی تجدید مزایده تفکیک زباله از مبداء و ایستگاه زباله و نخاله ...
98/4/9
2 تير ، 1398
آگهی مزایده املاک شهرداری محلات ...